Záväzná prihláška

VII. MEDZINÁRODNÝ NEUROREHABILITAČNÝ KONGRES 

N e u r o R e h a b   2 0 1 7

KH CHOČ***, Kúpele Lúčky, a.s.,  16. - 17. marca  2017

 

Priezvisko a meno..........................................................dátum nar.:...........................

Adresa: .........................................................................telefón/fax ...........................

mobil:............................................e-mail:..................................................................

Pracovisko:..............................................................................I.D. v SLK.................

Pracovné zradenie......................................................................................................

Úhrada konferenčného poplatku:

do 5. 3. 2017  55 € áno/nie                                            pre študentov 10 €*

po 5. 3. 2017 a na mieste  75 €                                     pre študentov  15  €*

 

Storno poplatkov: do 5. 3. 2017  50%,  po 5. 3. 2017  100%

 

STRAVU A UBYTOVANIE SI KAŽDÝ ÚČASTNÍK HRADÍ SÁM!

 

Účastnícky poplatok žiadame uhradiť na účet:

Číslo účtu: 5022568484 / 0900

Variabilný symbol: 1001 

Špecifický symbol: dátum narodenia účastníka                 

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno účastníka     

IBAN: SK 3509000000005022568484

SWIFT: GIBASKBX                 

 

Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku do 5.3.2017 žiadame zaslať na adresu predsedu organizačného výboru MUDr. Štefana Madarásza, PhD. najneskôr do 5.3.2017 na adresu ÚVN SNP FN Ružomberok, Neurologická klinika, ul. gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok, faxom: +421444382097, alebo e-mailom: madaraszs@gmail.com

 

* Pre študentov denného štúdia, ktorí pokračujú v štúdiu po skončení strednej školy a nie sú zárobkovo činní (nie externé štúdium popri zamestnaní, nie PhD. štúdium).

 

 

V....................................dňa....................                                                   Podpis:......................................

NeuroRehab2017 - záväzná prihláška.docx (12910)