Vedecký a programový výbor

Benetin Ján, prof., MUDr., PhD., predseda Slovenskej Neurologickej spoločnosti,  

     prednosta Neurologickej kliniky SZU v Bratislave

Friediger Teresa, dr., Podhalańska Państwowa Wyzsza szkola Zawodwa w Nowym Targu

Gulak Stanisław, prof. dr. hab., Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły  Zawodowej  w Nowym

Targu, PolskaHudáková Zuzana, doc., PhDr., PhD., KZ FZ KU, Ružomberok

Hudáková Zuzana, doc., PhDr., PhD. – vedúci Katedry fyzioterapie FZ KU

Kiljański Marek, dr n med.  -  przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa  

     Fizjoterapii z Łodzi

Kováč Michal, prof. MUDr., CSc.  

Kovářová Mária, prof., MUDr., CSc., Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v  

     Českých Budějovicích

Kwolek Andrew, prof. M.D., PHd., Wydział Medyczny, Instytut FizjoterapiiUniwersytetu

     Rzeszowskiego

Lesňáková Anna, prof., MUDr., PhD., dekanka FZ KU v Ružomberku

Lizis Paweł DR PhD., dean, Świętokrzyska Szkoła Wyższa,Faculty of Education and

     Health, Kielce, Poland.

Madarász Štefan, MUDr., PhD. - prednosta Neurologickej kliniky ÚVN SNP FN

Málly Judit, habil., M.D., PhD. – primárka neurorehabilitačného centra, Sopron

Pop Teresa, dr hab. n. o zdr.  – Wydział Medyczny, Instytut FizjoterapiiUniwersytetu

     Rzeszowskiego

Švestková, Oľga, doc. MUDr.  Ph.D. - prednostka, Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF

     UK a VFN v Praze

Tóthová Valérie, prof. PhDr., PhD. - dekanka, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská

     univerzita v Českých Budějovicích

Valešová Monika, Mgr. -  Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni

Zięba Halina, Dr.- Inštitút  Fizjoterapii  pri Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole

     Zawodowej  w Nowym Targu

 

Kúpeľný dom CHOČ***, Kúpele Lúčky, a.s.