Konferenčný poplatok

V závislosti od termínu jeho hradenia je:

     do 5. 3. 2017      55 €             áno / nie                 pre študentov   10 €*

     po 5. 3. 2017      75 €                                            pre študentov   15 €*

STORNO POPLATKY: do  5.3.2017   -    50%

                                  po  5.3.2017    -  100%

Konferenčný poplatok žiadame uhradiť na účet v Slovenskej sporiteľni:

Číslo účtu: 5022568484/0900

Variabilný symbol: 1001

Špecifický symbol: dátum narodenia účastníka

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno účastníka

IBAN: SK 3509000000005022568484

SWIFT kód: GIBASKBX

Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku žiadame zaslať na adresu predsedu organizačného výboru MUDr. Štefana Madarásza, PhD. najneskôr do 5.3.2017 na adresu ÚVN SNP FN Ružomberok, Neurologická klinika, ul. gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok, poštou, faxom: +421 44 438 2097, alebo e-mailom: madaraszs@gmail.com.

* Pre študentov denného štúdia, ktorí pokračujú v štúdiu po skončení strednej školy a nie sú zárobkovo činní (nie externé štúdium popri zamestnaní, nie PhD štúdium).