Akreditácia podujatia

Kongres bude zaradený do systému celoživotného vzdelávania lekárov a zdravotníckych pracovníkov.  Akreditačnou komisiou boli predbežne pridelené kredity nasledovne:

za pasívnu účasť:

  • Počet kreditov za deň   16. 3. 2017 - 4 kredity
  • Počet kreditov za deň   17. 3. 2017 - 8 kreditov
  • za aktívnu účasť naviac:

o     1. autor 10 kreditov

o     prví dvaja spoluautori - po 5 kreditov

Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SACCME a Európskou akreditačnou radou (EACCME )